Dansk Data Arkiv

Vejledning i kildeindtastning 

Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker

Baggrund

I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning i god praksis for kildeindtastning, som en programmanual for programmet KIP 1.0. Vejledningen og de øvrige tiltag, som blev iværksat på samme tidspunkt af foreningen DIS-Danmark, DDA, SAKI-kommiteen og andre interesserede, førte efterhånden til det livskraftige projekt, som kendes som Kildeindtastningsprojektet. I dette projekts første tretten år er der indtastet over elleve millioner personoplysninger især fra danske folketællinger.

Den oprindelige vejledning fra 1992 har fået nogle lettere revisioner. Vejledningen har gennem årene gjort god fyldest, men det er ikke alt, som kunne forudses før der var et aktivt projekt. På nogle områder trænger den til revision. Erfaringerne fra tyve års arbejde med Kildeindtastning har vist er der er ting som bør defineres klarere end det oprindelig blev gjort, for at gøre arbejdet med indtastningen lettere og for at højne anvendeligheden af resultatet. Det er formålet med dette lille skrift at komme dette behov i møde.

Før indtastningen påbegyndes

Inden man går i gang med at indtaste en folketælling, skal man undersøge, om den tælling, man har lyst til at gå i gang med allerede er indtastet eller er på vej til at blive det. Hvis man er på internettet, kan man se i “Hvad er reserveret og afleveret” under http://ddd.dda.dk. Finder man ikke sin folketælling der, kan man ringe til DDA og forhøre sig.

Hvis folketællingen ikke er indtastet eller ved at blive indtastet, kan man rekvirere et indtastningsnummer fra DDA til den og komme i gang.

Finder man derimod ud af, at folketællingen allerede er indtastet, kan man finde en endnu ikke indtastet folketælling. Man kan dog også undersøge mulighederne for at komme til at læse korrektur på den ønskede tælling.

Studiebeskrivelse - dokumentation

Til enhver kildeindtastning skal udarbejdes en dokumentation.

 

Figur 1: Dokumentationsskærm

I KIIP_FT's dokumentationsskærmbillede skal man indtaste baggrundsoplysninger om folketællingen.

Det er vigtigt at enhver indtastning har en fyldestgørende dokumentation for at man kan vide hvad, der faktisk er indtastet, fra hvad og af hvem. Hvis det ved en fejltagelse skulle ske at det samme blev indtastet af flere er det vigtigt at kunne kende forskel på de to indtastninger.

Principper for indtastning

Som hovedregel skal alt indtastes således, som det står skrevet i kilden. Dette betyder, at man ikke må rette fejl. Skriv fejlen af som den stå i kilden og sæt !! i feltet, som måske er forkert, og skriv eventuelt forslag til løsning i bemærkningerne.

Ved indtastningen skal der anvendes både store og små bogstaver - og for eksempel ikke udelukkende store. De store og små bogstaver skal som hovedregel være anvendt på samme måde som i den oprindelige folketælling.

Der er dog enkelte undtagelser, hvor det af praktiske grunde er tilladt at ændre i forhold til kilden, og det er i følgende tilfælde - og kun da (se også afsnit ):

Tillægslister

Tillægslister indtastes i den rækkefølge de forekommer i kilden. De indtastes med de oplysninger de indeholder. Hvor det er muligt indsættes personerne i de husstande, hvortil det er opgivet at de hører til og med de oplysninger, der er anført på tillægsskemaet. I kildehenvisning anføres Tillægsskema og evt. navn eller nummer.

Store og små bogstaver

Hvis der er tale om et udtryk, som i dag ville være stavet i et ord, som i kilden er delt i to, og det andet ord i kilden har stort begyndelsesbogstav, skal begyndelsesbogstavet i det andet ord i kilden rettes til lille. Dvs. ”Niels Datter” indtastes som ”Nielsdatter” og ”Huus Mand” indtastes som ”Huusmand”.

Gængse forkortelser:

Nogle gange er det nødvendigt at indtaste de samme oplysninger i mange poster (for eksempel kolonneoverskrifter, betydningen af ditto, gentagelsestegn og mængdeklammer (Tuborg-hatte), opløsning af de forskellige felter), fordi hver enkelt post skal kunne forstås, selv om de står alene.

Hvis f.eks. stilling i husstanden er udfyldt med ”do” og personen ovenfor er ”Tienestepige”, anføres i det aktuelle felt ”do [Tienestepige]” således at betydningen af ”do” angives bagefter i kantet parentes. Tilsvarende anvendes kantet parentes til at oplyse om betydningen af udtryk, som kun kan forstås i sammenhæng, som f.eks. ”Her i Sognet” under Fødested.

Er der tolkningsproblemer eller ord (dele af ord), som er direkte ulæselige  skrives ?? (to spørgsmålstegn), og årsagen anføres i feltet til bemærkninger (for eksempel blækklat gør læsning umulig).

Er der tydeligvis forkerte/usandsynlige oplysninger skrives !! (to udråbstegn), og årsagen anføres ligeledes i feltet til bemærkninger (for eksempel 'moderen kun 9 år ved fødsel', 'denne person er allerede ført én gang tidligere').

Der anvendes altid to udråbstegn eller spørgsmålstegn, da der i kilderne nogle gange kan forekomme ? eller !. To !! eller to ?? tilkendegiver således, at indtasteren har været i tvivl.

Feltet Indtasters bemærkninger til indtasters noter (som for eksempel ovennævnte kommentarer) og feltet Kildebemærkninger til kommentarer i kilden selv. Kildens kommentarer skrives som de står.

Bolleå findes i enkelte folketællinger. Når det forekommer skrives det naturligvis. Derimod må ‘aa’ ikke rettes til ‘å’.

Findes der i kilden overstregninger anføres de i parenteser ( ) og eventuelle bemærkninger skrives i bemærkningsfeltet for den pågældende post.

Problemer og spørgsmål under indtastningen

Eventuelle problemer med at tyde skriften eller andre tvivlstilfælde markeres konsekvent med ?? eller (se forrige afsnit) og problemet beskrives i bemærkningsfeltet til posten.

Oplysninger, der ikke vedrører en bestemt person i folketællingen

Oplysninger, der er uklare eller vanskelige at placere

Folketællingerne indeholder i reglen noget tekst, som ikke vedrører en bestemt person. Nederst på hver side stå ofte en delsum (Summa). I slutningen af folketælling er der ofte en lidt længere tekst, der fortæller, hvem der har udført folketællingen, og hvad de samlede folketal for sognet var. Tekster af den type kan enten ignoreres eller placeres i kildebemærkningsfeltet til den sidste person før teksten forekommer. Disse oplysninger kan også med fordel anbringes i dokumentationen til indtastningen.

Folketællingerne indeholder ofte linjer, som ikke er personer. F.eks. “Et tomt hus”. Sådanne linjer skal være med i indtastningen. I eksemplet kommer “Et tomt hus” til at stå i navnefeltet, medens alder, civilstand osv. er tomme.

Manglende oplysninger

Der kan af og til mangle oplysninger, som kilden burde give (for eksempel fødested i 1845-folketællingen). Hvis det er tilfældet efterlades feltet tomt og i bemærkningerne skrives dette. Hvis det er fødestedet, som ikke er angivet, skal der altså i indtasterkommentarfeltet stå “[Fødested mangler]”.

Opløsning af mængdeklammer (-parenteser eller Tuborg-hatte)

Hvor mængdeklammer findes i kilden (for eksempel folketællingerne: "deres børn" eller "tjenestefolk"), skal dette anføres ud for hver person, det vedrører, uanset, at der er tale om en flertalsform.

Ditto tegn, 'ligeså', 'ibid', og lignende

Hvor der i kilden er anvendt ditto-tegn eller skrevet "ligeså", "ibid", "fornævnte", "bem:te" eller lignende skrives dette også i indtastningen. Hvis det fremgår af sammenhængen hvad “ligeså” betyder anføres dette bagefter i kantet parentes. F.eks. “ligeså [Snedkersvend]” I nogle tilfælde kan der være tvivl, for eksempel kan "-" i tabeller eller folketællinger betyde "ditto", eller angive at oplysningen mangler. I tvivlstilfælde sættes ?? som anført under afsnit

Underforståede stednavne, husnumre, familienavne eller lignende

Er der i kilden underforstået et stednavn eller lignende skrives det i alle de pågældende felter. I tvivlstilfælde sættes ?? som anført under afsnit .

Stavefejl, skrivefejl

Ved indlysende stave- eller skrivefejl (for eksempel "regnksab", "enten enten") skrives dette i indtastningen, som det står i kilden. I tilfælde af, at det er indlysende, kan man sætte !! og skrive det, man formoder, er det rigtige i postens bemærkningsfelt. Kortere rettelser kan anføres i selve feltet i kantet parentes. F.eks. “Niels Sørensdatter [Sørensen]” hvor det af posten i øvrigt fremgår, at der er tale om en mand.

Forkert placerede oplysninger

Oplysninger, som i kilden er placeret forkert (for eksempel en stillingsbetegnelse, der i folketællingen er anført under fødested), indtastes i det rette felt - eventuelt. med en kommentar i bemærkningsfeltet til posten.

Kvinders fødenavn, pigenavn eller giftenavn

Kvinders navne indtastes således, som de står anført i kilden. Forkortelser i kvinders navne som f.eks. 'dtr' eller 'dt' skrives dog fuldt ud som 'datter', hvis det er helt entydigt, at det er det, der menes. Er der anført et 'fødenavn' eller 'pigenavn' skrives det i navnefeltet med et "født" foran (for eksempel "Christine Fuglsang, født Kjærulf"). Det vil sige at uanset hvilken formulering kilden har af “født” anvendes altid formen “født”. “Karen Hansen f. Berg” skrives altså også som “Karen Hansen født Berg”.

Manglende efternavn

Manglende efternavn i folketællinger (oftest ved børnene) er ofte blot underforstået og indtastes derfor heller ikke. I tilfælde hvor det er indlysende hvad navnet skulle have været kan det anføres i kantet parentes “Karen [Hansdatter]”.

Betegnelser knyttet til navnet

"Hr.", "Jomfru", "den unge", "den ældre", "store", "Vester" (for eksempel. i "Vester Hans Pedersen" eller "store Hans Pedersen") er oftest et identifikationstillæg til navnet og skal derfor skrives i navnefeltet.

Ideogrammer (for eksempel Xten, Xtensen)

Ideogrammer som er udtrykt ved almindelige bogstaver f.eks "Xten" for "Christen" skrives som "Christen" I bemærkningsfeltet kan den oprindelige tekst skrives.

Forkortelser og lignende, som er udtrykt i tegn, som ikke tilhører det almindelige alfabet f.eks. $ for skilling udskrives i bogstaver. Det samme gælder for navne stavet med tysk dobbelt-S (ß eller'slange-s') skrives med dobbelt-'s' og eventuelt i bemærkningsfeltet med ß.

Enkelttegn med streg over ses ofte ved "m" og "n", skrives for eksempel mm eller nn.

Egne kommentarer (indtasters noter)

Egne kommentarer skrives (som nævnt flere steder ovenfor) i enten indtasterkommentarfeltet  til den enkelte post (når det drejer sig om en bestemt person) eller i dokumentationens bemærkningsfelt, når kommentarer gælder hele eller en stor del af kilden. I dokumentationens bemærkningsfelt anvendes almindelig tekst uden parentes. Forklarende eller uddybende tilføjelser i det enkelte felt skrives i kantede parenteser.

Kildens bemærkninger

I de tilfælde kilden giver supplerende oplysninger om en person, skrives dette i bemærkningsfeltet for den enkelte post. Bemærkningsfeltet i dokumentationen anvendes til at notere generelle forhold for hele kilden (for eksempel "fødested ikke angivet i kilden").

Hvis et felt, som ikke er medtaget i programmet, undtagelsesvis er udfyldt, indtastes oplysningerne i kildekommentarfeltet for den pågældende person. Som eksempel kan nævnes folketællingen 1845, hvor der er en kolonne, som hedder "Af disse vare Forstanden berøvede..." eller for de senere oplysninger om rode eller kommunens navn.

Forkortelser

Ved forkortelser skrives ordet/navnet forkortet på samme måde som i kilden. Hvis man er sikker på fortolkningen kan denne anføres i kantet parentes i selve feltet.

Hvad gør man, hvis  man stadig er i tvivl?

Det er ikke muligt at forudse alle problemer. Hvad der er behandlet i de ovenfor anførte punkter, er eksempler som vi eller andre er stødt på under arbejdet med indtastninger.

Er et problem ikke beskrevet ovenfor, må man angive det med ?? og notere i postens eller dokumentationens bemærkningsfelt, hvad problemet er.

Indtastning af kilden

Hvordan felterne udfyldes

Da indholdet af de forskellige folketællinger varierer, er de nedennævnte felter ikke altid at finde i alle folketællingerne, ligesom der i de senere folketællinger kan være en del flere felter (se eksempler sidst i dette afsnit, side ).

Kildehenvisning: Her skrives for eksempel det sidetal eller folio, man indtaster fra, hvis det er synligt angivet på kilden. Såfremt kilden ikke har en synlig paginering, nummererer man selv siderne fortløbende fra 1.

Stednavn: (for eksempel landsby). Dette felt bruges til navne inden for sognet. Det kan for eksempel dreje sig om landsbyer, hovedgårde, områder eller lignende. Gårdnavne, husnavne eller lignende skal indskrives i feltet 'Adresse/matr.nr.'. Feltet udfyldes, som det står i kilden.

Husstands-/familienr. Svarer til samme felt i folketællingen og udfyldes med et fortløbende nummer indenfor kilden.. Er der i kilden tillige oplyst et familienr. skrives husstandsnr. først, derefter familienr. med F foran (for eksempel 334 F1). Der må ikke stå supplerende oplysninger eller kommentarer i dette felt. Selvom der ikke er en husstandsnummerering i folketællingen nummereres disse fortløbende i indtastningen. HUSK: altid at angive når en ny familie begynder  ved at give et højere nummer!!

Antal familier pr. hus. Svarer til samme felt i folketællingen.

Adresse/matr.nr. Her indskrives adresser, matrikelnumre eller specielle gårdnavne og lignende (for eksempel møllen, præstegården). Adressefeltet findes hyppigt i folketællingerne fra byerne, mens matr.nr. tilsvarende hyppigt findes i folketællingerne fra landet. Dette er dog ikke konsekvent gennemført overalt, hvorfor man i tvivlstilfælde må skrive det, man finder mest hensigtsmæssigt.

Navn. Det fulde navn skrives nøjagtigt, som det står i kilden. Navnefeltet er et meget langt felt, der giver mulighed for at skrive alle tilnavne eller andet, der er angivet i kilden.

Alder. Alderen skrives, som det er skrevet i kilden.

Civilstand Man behøver kun at taste første bogstav, hvorefter programmet automatisk udfylder resten. Der er følgende muligheder:

  • ugift
  • gift
  • enke
  • enkemænd
  • fraskilt
  • separeret
  • ?? (i tilfælde, hvor man ikke kan læse kildens oplysning)
  • !! (hvor man mener at vide at civilstandsoplysningen er forkert).

Hvis andre oplysninger i kilden viser at civilstandsoplysningen må være forkert, anføres dette med to udråbstegn !! og forklaringen anføres i bemærkningsfeltet i kantede parenteser [ ].

Ægteskab nr. Udfyldes blot med et tal.

Fødested. Her indskrives fødestedet, som det er anført i folketællingen - oftest et sogn. Hvis man mener at vide i hvilket herred og/eller amt, sognet er beliggende, skrives herred og amt i [ ] (kantede parenteser). Men husk, at der ofte kan være mange sogne med ens navne, og det behøver ikke at være det nærmeste, der er tale om.

Stilling. I nogle folketællinger er der særskilte felter til 'Stilling i husstanden' og 'Erhverv'. I andre folketællinger er der kun et felt: 'Stilling', hvor både stilling i husstanden og erhverv skrives - sidstnævnte gælder for folketællingerne 1834-1845.