Dansk Data Arkiv

Dansk Ostindiske Personalia og Data
København 1912

Udarbejdet med Støtte af Carlsbergfondet

Dette Arbejde, som næsten udelukkende er sammenskrevet efter utrykte Kilder, er ikke beregnet på at blive trykt, og jeg har derfor taget mange Enkeltheder  med som maaske vil forekomme overflødige, men som dog maa gøre mere Gavn end Skade, naar Arbejdet fremkommer i denne Skikkelse

Det har ikke været min Opgave at følge Slægterne gennem Tiderne, men kun at forebringe selve de ”Ostindiske”  Personalia og Data. I ni Aar har jeg arbejdet derpaa, ofte sinket af Sygdom og Kampen for Tilværelsen, og naar jeg nu lægger sidste Haand paa Værket, er det med dyb Taknemmelighed fordi det er blevet mig forundt at udføre dette omfangsrige Arbejde. Carlsbergfondet, som har ydet Støtte dertil, bringer jeg af ganske Hjærte min Tak, og Læserne, som vil søge Oplysninger deri, beder jeg erindre Vanskelighederne ved Udarbejdelsen og venligst undskylde de Mangler han maatte finde

København den 15 Januar 1912
Kay Larsen

  En Del Tilføjelser m.m. er indført i Kartoteket 1935
Kildeangivelse forlangesForkortelser:
 
       

afs.

= afsejlede   Købmd. = Købmand
ank. = ankom   Miss. = Mission, Missionær
ant (ag)  = antages   Nik. = Nikobarerene
AS.K. (AS. Komp.) = Asiatisk Kompagni   p.Gr.af  = paa Grund af
begr.  = begravedes   Reg. = Regiment
Chal.   = Chalup   Reskr. = Reskript
Direktr.  = Direktioner   Resol.  = Resolution
F = fødte   Sekr. = Sekretær
Fregr. = Frederiks nagore   Sekretr. = Sekretraad
Garn. = Garnision   sam. = samme, sammen (med)
Guvernt. = Guvernement   Sip. = Sipaj
Guvr.  = Guvernør   Sagsk.  = Superkargo
g.m. = gift med   Tr. = Trankebar
Kapt. = Kaptajn   + = død
Komp. = Kompagni      
ø = betegner, at den eller det, der nævnes, er nærmere omtalt under sit eget Navn